Voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Take Care Of Nederland

 

Artikel 1               Algemeen

 

1.1

In deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hierna ‘Algemene Voorwaarden’), wordt verstaan onder: ‘Take Care Of Nederland’ of ‘Takecareof.nl’ :  Take Care Of Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te Ridderkerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24317584; ‘klant’: de potentiële klant van zaken en/of diensten van Take Care Of Nederland; ‘bevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 2.5 en 2.8

1.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van, aan en met Take Care Of Nederland. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Take Care Of Nederland, middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

1.3

Alle rechten en/of aanspraken die voor Take Care Of Nederland voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en uit de door haar gesloten overeenkomsten, zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Take Care Of Nederland, waarvoor tussenpersonen en derden dienen te worden ingeschakeld.

1.4

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Take Care Of Nederland zijn overeengekomen; de overige bepalingen van deze voorwaarden zullen dan onverkort van kracht blijven.

1.5

Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Take Care Of Nederland en de klant zullen dan in onderling overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.6

Take Care Of Nederland heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

Artikel 2               Aanbiedingen en overeenkomsten

 

2.1

Alle aanbiedingen van Take Care Of Nederland zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Take Care Of Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijs- en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2

Take Care Of Nederland kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat een aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.3

Een samengestelde prijsopgave verplicht Take Care Of Nederland niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4

Indien de klant een bestelling doet die afwijkt van het aanbod van Take Care Of Nederland, is Take Care Of Nederland daaraan niet gebonden, ook niet als het een afwijking op ondergeschikte punten betreft. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Take Care Of Nederland anders aangeeft.

2.5

Een overeenkomst tussen Take Care Of Nederland en de klant komt tot stand wanneer Take Care Of Nederland, na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de klant welke nodig zijn voor aflevering en betaling, een ontvangstbevestiging verstuurt naar de klant; dit kan zowel per e-mail als schriftelijk plaatsvinden.

2.6

De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Take Care Of Nederland gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Take Care Of Nederland.

2.7

De administratie van Take Care Of Nederland geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Take Care Of Nederland verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Take Care Of Nederland verrichte leveringen. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt zowel Take Care Of Nederland als de klant dat de elektronische communicatie tussen klant en Take Care Of  Nederland als bewijs kan dienen.

2.8

De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie : de artikelomschrijving, het aantal artikelen, de prijs, de klantgegevens, het verzendadres en het ordernummer van de overeenkomst.

 

Artikel 3               Prijzen/tarieven en betalingen

 

3.1

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen die van overheidswege (zullen) worden opgelegd. Bij alle bestellingen wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

Betalingen dienen te geschieden door vooruitbetaling of onder rembours, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3

Leveringen bij vooruitbetaling geschieden nadat de gehele betaling is ontvangen. Indien binnen 14 dagen na de bestelling geen betaling is ontvangen, is Take Care Of Nederland gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4               Levering/leveringstermijnen

 

4.1

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Take Care Of Nederland is overeengekomen.

4.2

Leveringen bij vooruitbetaling geschieden, na ontvangst van het verschuldigde bedrag en mits op voorraad, doorgaans binnen een week.

Leveringen onder rembours geschieden, mits op voorraad, doorgaans binnen een week, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Take Care of Nederland is overeengekomen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale datum.

4.3

Take Care Of Nederland tracht de leveringstermijn zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van Take Care Of Nederland treedt echter pas in, wanneer de levering door Take Care Of Nederland niet binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de klant zijn/haar bestelling bij Take Care Of Nederland heeft gedaan, is nagekomen.

Indien nakoming van een overeenkomst door Take Care Of Nederland blijvend onmogelijk is, is Take Care Of Nederland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en verplicht zich tot teruggave aan de klant van het reeds betaalde. Take Care Of Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

4.4

Take Care Of Nederland behoudt zich het recht voor om - indien nodig - tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt geleverd.

 

Artikel 5               Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 

5.1

Indien een behoorlijke nakoming van enige verplichting door Take Care Of Nederland ten gevolge van een of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van Take Care Of Nederland komen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Take Care Of Nederland het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.

Niet voor rekening van Take Care Of Nederland komen onder meer : bedrijfsstoring, (werk)staking, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transport- en/of bezorgproblemen, energie- en/of materiaalaanvoer, computercriminaliteit, het niet of niet tijdig leveren door haar toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.

 

Artikel 6               Eigendomsvoorbehoud

 

6.1

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Take Care Of Nederland, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Take Care Of Nederland zijn voldaan.

6.2

De klant mag de bestelde goederen niet eerder belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat aan de verplichtingen jegens Take Care Of Nederland is voldaan.

 

Artikel 7               Risico

 

7.1

Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Take Care Of Nederland. Op het moment van aflevering  van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over,  behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Take Care Of Nederland kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 8               Aansprakelijkheid

 

8.1

Take Care Of Nederland is verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de productinformatie, de levering en/of de prijzen.

8.2

Aansprakelijkheid van Take Care Of Nederland voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.3

De totale aansprakelijkheid van Take Care Of Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat de klant voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, heeft betaald.

8.4

Voor het overige rust op Take Care Of Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8.5

Onverminderd het bovenstaande is Take Care Of Nederland niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

 

Artikel 9               Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

9.1

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Take Care Of Nederland geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2

Take Care Of Nederland garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Take Care Of Nederland geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 10            Bestellingen / communicatie

 

10.1

Take Care Of Nederland is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Take Care Of Nederland, dan wel tussen Take Care Of Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Take Care Of Nederland.

 

Artikel 11            Afkoelingsperiode

 

11.1

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Take Care Of Nederland te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

11.2

Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Take Care Of Nederland te melden. De klant dient het product – na overleg met Take Care Of Nederland – te sturen naar een door Take Care Of Nederland vastgesteld retouradres, in de originele verpakking, ongebruikt en bovendien onbeschadigd. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor de verzending te dragen. Niet aangemelde retouren worden niet geaccepteerd en gecrediteerd.

11.3

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Take Care Of Nederland ingevolge artikel 11.1 en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft herroepen, zal Take Care Of Nederland deze betalingen binnen veertien (14) dagen, nadat Take Care Of Nederland het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen via bank of giro. Hierop zullen de in artikel 3.1 genoemde transportkosten in mindering worden gebracht.

11.4

Take Care Of Nederland behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend, gebruikt of door de schuld van de klant - anders dan die van Take Care Of Nederland  of de leverancier van het product – beschadigd is.

11.5

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Take Care Of Nederland schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Take Care Of Nederland de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Take Care Of Nederland heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag, in te houden.

11.6

Producten die speciaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specifieke wensen van de klant en derhalve van persoonlijke aard zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel 12            Garanties

 

12.1

Take Care Of Nederland garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.2

Op de door Take Care Of Nederland geleverde producten bestaat slechts een garantie, indien en voor zover de fabrikant van de producten die door Take Care Of Nederland worden geleverd aan de klant, een garantie op de producten heeft gegeven.

12.3

De klant dient het geleverde goed overeenkomstig haar bestemming te gebruiken. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet de garantie en/of andere waarborgen vervallen.

12.4

De garantieregeling geldt alleen voor klanten die in het bezit zijn van de originele factuur.

 

Artikel 13            Klachten

 

13.1

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Take Care Of Nederland serieus in behandeling worden genomen.

13.2

De klant dient een klacht schriftelijk (via fax, brief of e-mail) binnen zeven (7) werkdagen na aflevering kenbaar te maken aan Take Care Of Nederland, bij gebreke waarvan het bestelde product in goede staat wordt geacht te zijn afgeleverd, behoudens tegenbewijs. Take Care Of Nederland zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Take Care Of Nederland zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

 

Artikel 14            Persoonsgegevens

 

14.1

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

14.2

Tenzij de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Take Care Of Nederland. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Take Care Of Nederland. De verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

14.3

De klant kan desgewenst inzage krijgen in de gegevens die door Take Care Of Nederland over zijn/haar persoonsgegevens zijn opgenomen in haar bestand. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 15            Klantenservice

 

15.1

Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met Take Care Of Nederland, Ringdijk 138, 2983 GM  RIDDERKERK, e-mail info@takecareof.nl De klant kan voor vragen ook telefonisch contact opnemen met Take Care Of Nederland, tijdens kantooruren.

15.2

Takecareof.nl is het handelsmerk van Take Care Of Nederland, ingeschreven onder nummer 24317584 bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam. Het BTW nummer van Take Care Of Nederland is NL1260.70.301.B01

 

Artikel 16            Overige bepalingen

 

16.1

Indien de klant aan Take Care Of Nederland schriftelijk opgave doet van een adres, is Take Care Of Nederland gerechtigd alle bestellingen te verzenden naar het desbetreffende adres, totdat de klant een nieuw adres aan Take Care Of Nederland heeft doorgegeven.

16.2

Indien door Take Care Of Nederland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Take Care Of Nederland deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

16.3

Take Care Of Nederland is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

16.4

Door het plaatsen van een order bij Take Care Of Nederland aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt de klant voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en Take Care Of Nederland.

16.5

Take Care Of Nederland heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden met betrekking tot nieuwe overeenkomsten direct in werking na wijziging en/of publicatie op de website van Take Care Of Nederland. Wijzigingen met betrekking tot eventuele lopende overeenkomsten treden 14 dagen na bekendmaking aan de klant in werking.

 

Artikel 17            Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

17.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Take Care Of Nederland is het Nederlandse recht van toepassing.

17.2

Geschillen tussen Take Care Of Nederland en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Rotterdam.

17.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.